Over passend onderwijs

Hoofdpunten Wet passend onderwijs:

School heeft zorgplicht

Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod op de eigen, een andere reguliere of een speciale school binnen de regio regelen. De school heeft hierbij een zorgplicht.

De school regelt de extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs. Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen. De landelijke indicatiesystematiek wordt afgeschaft.

Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen, naar wat zij daadwerkelijk nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte is vanaf nu het uitgangspunt. In de Wet passend onderwijs wordt expliciet gesproken over onderwijsondersteuning van leerlingen’.

Scholen stellen een schoolondersteuningsprofiel op. Hierin geven zij aan welke onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden.

Leraren worden opgeleid in het omgaan met verschillende soorten leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen leerlingen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten.

bron: www.passendonderwijs.nl

Wanneer ouders niet tevreden zijn over de ondersteuning die hun kind geboden wordt, hebben ze de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het schoolbestuur. De website van ieder schoolbestuur bevat hierover informatie. Op de website van het samenwerkingsverband wordt verwezen naar de sites van de schoolbesturen.

Ook hebben ouders de mogelijkheid de ondersteuning van een onderwijsconsulent in te roepen. De consulenten werken vanuit een landelijke organisatie. Zij zijn onafhankelijke deskundigen, die kunnen bemiddelen tussen ouders en school. Hun dienstverlening is gratis. Meer informatie hierover is te vinden op
http://www.onderwijsconsulenten.nl

Wanneer ouders en/of basisscholen niet tevreden zijn over een beslissing van de CAT, kunnen ze een klacht indienen bij een onafhankelijke commissie van het samenwerkingsverband. Deze is per email te bereiken op
klachtencommissie@veldvaartenvecht.nl
De samenstelling van de commissie is afhankelijk van de afdeling waaruit de klacht afkomstig is. In de commissie zijn de drie andere afdelingen vertegenwoordigd met respectievelijk een directeur van een basisschool (voorzitter), een intern begeleider en een orthopedagoog. Per afdeling zijn personen aangezwezen, die in voorkomende gevallen deel uitmaken van de onafhankelijke commissie.
De commissie heeft een adviserende stem. De betreffende CAT heroverrweegt vervolgens haar beslissing (indien aan de orde).

Naast bovenstaande mogelijkheden kunnen ouders een geschil voorleggen aan de landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs.

T: (030) 2809590
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl