Boslust

De school  en zijn leerlingen

De Boslust maakt als voorziening  deel uit van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht. De Boslust is een school voor speciaal onderwijs, bestemd voor leerlingen met een ontwikkelings-achterstand.  Wat bij de meeste kinderen vanzelf gaat blijkt bij de leerlingen van onze school niet zo te zijn. Dit kan zijn op het gebied van het leren, alsmede op het gebied van de sociale vaardigheden. Bij elke leerling past een eigen verhaal. We proberen een klimaat te scheppen waarin zij kunnen “groeien”, zowel in de diverse onderdelen van de redzaamheid, alsmede op het gebied van de cognitieve vaardigheden.

Organisatie

De school kent twee afdelingen:

  • speciaal onderwijs voor (4 jr. t/m 12 jr. )
  • voortgezet speciaal onderwijs ( 12 jr. t/m 19 jr.)

Deze laatste afdeling maakt geen deel uit van het Samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht , maar van het Samenwerkingsverband VO Noord Oost Overijssel.

Missie / visie

We willen onderwijs en zorg bieden vanuit een Christelijke levensvisie aan leerlingen met een verstandelijke beperking, om ze te helpen zo optimaal mogelijk te functioneren in de maatschappij.


Uitgangspunten van onze school zijn:

  • We streven naar het realiseren en borgen van een veilig schoolklimaat voor leerlingen en  medewerkers binnen de Boslust.
  • We streven naar een vorm van onderwijs waarin we bij het onderwijsaanbod uitgaan van de mogelijkheden van de individuele leerling.
  • We streven naar een doorgaande lijn in de aangeboden lesstof en de didactische en pedagogische benadering van elke leerling.
  • We streven ernaar een school te zijn waarbinnen ruimte is voor relativering en humor.

Informatie

Voor verder informatie aangaande de Boslust verwijzen wij u naar de website:

www.boslustschool.nl