Organisatie

Afdelingsbestuur

Elk van de drie deelnemende schoolbesturen is binnen het afdelingsbestuur met een afgevaardigde vertegenwoordigd.

Het afdelingsbestuur wordt gevormd door:

Mevr. Aranka van Heijningen (namens Arcade)
Mevr. Cécile Servaes (namens Catent)
Dhr. Richard Benneker (namens Twenterand)

 

Afdelingscoördinator

De afdelingscoördinator is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en – uitvoering binnen de afdeling.

De afdelingscoördinator is Ina Oosterhuis (mailadres: ioosterhuis@veldvaartenvecht.nl; telefoon: 06-14002251)

 

Managementteam

Alle participerende besturen zijn in het managementteam door ten minste één directeur vertegenwoordigd. Daarnaast maakt de sbo-directeur deel uit van het managementteam.

Taken van het managementteam:

-           meedenken over beleid
-           (bewaking van) uitvoering beleid

Het managementteam wordt gevormd door:

Dhr. Jan Lammers (directeur kbs de Langewieke te Dedemsvaart)
Mevr. Gretha Vleems (directeur obs Prinses Margriet te Balkbrug en obs Vinkenbuurt te Vinkenbuurt)
Mevr. Astrid Eenkhoorn (directeur obs de Akker te Sleen en obs Markeschool te Wachtum)
Dhr. Herman  Benes (directeur Sint Willibrordus en kbs Panta Rhei te Coevroden)
Mevr. Marin Belt (directeur sbo-school de Vonder te Slagharen)

 

Directieoverleg

Bij het directieoverleg zijn alle directeuren van de scholen van het samenwerkingsverband aanwezig.

Functie directieoverleg:

-           peilen van meningen betreffende beleidsvoornemens
-           creëren van draagvlak voor beleidsvoornemens
-           werkafspraken maken over de uitvoering van het beleid op schoolniveau

De directeuren zijn verantwoordelijk voor de implementatie van door de afdeling ingezet beleid op hun eigen school.

Het directieoverleg komt drie keer per jaar bijeen.

 

Netwerk intern begeleiders

Bij dit overleg zijn alle ib’ers van het samenwerkingsverband aanwezig.

Functie overleg ib’ers:

-           peilen van meningen betreffende beleidsvoornemens
-           creëren van draagvlak voor beleidsvoornemens
-           praktisch vertalen van beleid samenwerkingsverband naar schoolniveau
-           middels deskundigheidsbevordering /scholing bijdragen aan de kwaliteit van de          
            ondersteuning binnen de afdeling
-           uitwisseling van expertise; het ib-netwerk vervult een belangrijke rol ten aanzien
            van kennisdeling tussen de scholen

Samen met de directeur zorgt de ib’er er vervolgens dat de afdelingsafspraken binnen de school worden ingevoerd. 

Het ib-netwerk komt zeven keer per jaar gedurende een dagdeel bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten is ruimte ingebouwd voor intervisie. Twee bijeenkomsten zijn geheel bestemd voor uitwisseling van expertise en voor intervisie. Deze bijeenkomsten vinden in kleine groepen plaats, op de basisschool van één van de betrokken ib’ers.

 

Collegiale consulenten en ambulant begeleiders

Binnen de afdeling zijn collegiale consulenten (cc’ers) aangesteld die de basisscholen ondersteunen rond de begeleiding van leerlingen met aanvullende onderwijsbehoeften. Daarnaast zijn er vaste ambulant begeleiders (ab’ers) vanuit het speciaal onderwijs gekoppeld aan afdeling Slagharen. De scholen kunnen rechtstreeks een beroep doen op de cc’ers en ab’ers; de scholen beschikken over hun namen en contactgegevens. Wanneer een cc’er of een ab’er wordt ingezet, gebeurt dit altijd met toestemming van de ouders.  De activiteiten van de cc’ers en ab’ers richten zich vooral op het adviseren en coachen van de leerkracht.

Naast de cc’ers en ab’ers is aan iedere school een orthopedagoog gekoppeld, die in dienst is van het eigen schoolbestuur. Ook de orthopedagogen werken vraaggericht.

Meer informatie vindt u op de pagina Externe expertise.

 

Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT)

Net als binnen de andere afdelingen functioneert binnen afdeling Slagharen een Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT). De CAT beslist over het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Daarnaast adviseert de CAT op verzoek van de scholen in geval van complexe problematiek.