Skip to main content

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

Expertise

Centraal staat de aanwezige expertise binnen de verschillende scholen van de afdeling in de vorm van bijvoorbeeld specialisten (leerkrachten) op het gebied van taal, lezen, rekenen, (meer)begaafdheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, gespreksvoering en gedrag. Bewustwording van deze expertise en het delen van kennis en ervaring (verbinden van de expertise tussen de scholen) is van belang. De leerkracht is verantwoordelijk voor het functioneren van het kind in de klas. Daarbij kan de expertise van andere leerkrachten en de intern begeleider worden ingeschakeld. De intern begeleider is de regisseur van het ondersteuningstraject rondom een kind. Bij aanvullende hulpvragen kan de expertise van bovenschoolse ondersteuning worden ingeschakeld.

Aan iedere school binnen de afdeling is een orthopedagoog verbonden die in dienst is van het eigen schoolbestuur. Deze orthopedagoog maakt deel uit van het bovenschoolse ondersteuningsteam en heeft een coördinerende rol in het geheel van de ondersteuningsstructuur. Dit betekent dat hulpvragen bij de orthopedagoog binnenkomen. Zij beoordelen wie er vanuit het bovenschools ondersteuningsaanbod (interne en externe deskundigheid) met deze hulpvraag aan de slag gaat.

De orthopedagogen zijn:
  • Voor de scholen van FIERS: mevr. Marieke Nobbe
  • Voor de scholen van Chrono en de zelfstandige basisscholen : mevr. Femke Faber
  • Voor CBS De Wiekslag: meneer Menno Dekker

Ambulante begeleiding

De route om een ambulant begeleider vanuit cluster drie of een gedragsspecialist (voormalig ambulant begeleider cluster 4) in te schakelen verloopt volgens de procedure van de leerling consultatie. Ook expertise vanuit de Prof. Waterinkschool voor speciaal basisonderwijs (AB PWS) kan op deze wijze ingezet worden. Mocht n.a.v. de leerlingconsultatie blijken dat aanvullende expertise van de AB-er nodig is, kan de AB-er via een orthopedagoog worden ingeschakeld. De AB-er sluit aan op de werkwijze binnen de school. Ouders geven toestemming voor betrokkenheid en het inzetten van een ambulant begeleider middels ondertekening van het toestemmingsformulier.

De ambulant begeleiders zijn:
  • Mevr Rosetta Dennebos (voor vragen rondom zeer moeilijk lerende kinderen- Boslust)
  • Mevr. Marjon Vogelzang (voor vragen rondom zeer moeilijk lerende kinderen-Boslust)
  • Mevr. Alie Ter Haar (voor vragen rondom lichamelijke en motorische beperkingen –De Twijn)

Naast de hierboven genoemde deskundigen kunnen de scholen onder meer een beroep doen op de expertise van:
  • Kentalis (expertise op het gebied van Taalontwikkelingsstoornissen en gehoorproblemen)
  • Bartimeus en Viso (expertise op het gebied van slechtziendheid en blindheid)
  • Waterlelie (expertise op het gebied van epilepsie)
  • Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen