Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

  • Start
  • Mariënberg
  • Expertise

Expertise

Om te komen tot realistisch inclusief onderwijs te realiseren zijn voor scholen binnen de afdeling Mariënberg ambulant begeleiders en orthopedagogen beschikbaar. School kan hen om advies vragen met vragen over het handelen van de leerkracht, de klas of de individuele leerling. Wanneer de school de hulp van een van deze deskundigen wil inroepen voor een individueel kind gebeurt dat altijd in overleg met de ouders. Alle externe deskundigen werken vraag gestuurd en handelingsgericht. De school bepaalt welke deskundige ze wil inzetten. Bij twijfel kan afgestemd worden met de afdelingscoördinator. Ambulant begeleiders en orthopedagogen werken regelmatig samen rond een specifieke hulpvraag. Daarbij blijft de intern begeleider van de school de rol van regisseur houden. Alle scholen kunnen rechtstreeks een beroep doen op de ambulant begeleiders of de orthopedagoog.

Ambulante begeleiders
Er zijn vaste ambulant begeleiders (AB’ers) vanuit het speciaal onderwijs gekoppeld aan afdeling Mariënberg met expertise op het gebied van gedrag, van zeer moeilijk lerende kinderen en van kinderen met aanvullende onderwijsbehoeften als gevolg van lichamelijk-motorische problematiek. Voor ieder type speciaal onderwijs is er één ab’er eerste aanspreekpunt / contactpersoon.

De contactpersonen zijn:
  • Mevr. Marjon Vogelzang (voor vragen rond ontwikkelingsachterstand, zeer moeilijk lerende kinderen en zaken rond gedrag en structuur - Boslust)
  • Mevr. Alie ter Haar (voor vragen rond lichamelijk motorische beperkingen, meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen - De Twijn)
  • Mevr. Annegreet de Graaf (voor vragen rond meer- en hoogbegaafdheid en aanmelding voor Manifesto)
Andere externe deskundigen
Naast de hierboven genoemde specialismen kunnen de scholen onder meer een beroep doen op de expertise van:
  • Kentalis (expertise op het gebied van Taalontwikkelingsstoornissen en gehoorproblemen)
  • Bartimeus en Visio (expertise op het gebied van slechtziendheid en blindheid)
  • Landelijk werkverband Onderwijs & Epilepsie (expertise op het gebied van epilepsie)
  • OZL (Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen IJsselgroep)

Verdere ondersteuning binnen Scholengroep Hannah
De scholen van Scholengroep Hannah maken gebruik van de diensten van de orthopedagogen die zijn verbonden aan het expertisecentrum Klasse. Aan elke school is één vaste orthopedagoog of psycholoog gekoppeld. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk op de scholen zelf uitgevoerd. De inzet van het orthopedagoog heeft altijd als doel: het voorkomen of verminderen van problemen in de onderwijsleersituatie.

Verdere ondersteuning binnen Florion
Wanneer er in de leerlingenzorg op school extra ondersteuning nodig is, wordt een verzoek daarvoor ingediend bij Florion. Iedere school heeft een trajectbegeleider toegewezen gekregen die op basis van een ingediend aanmeldingsformulier met de IB’er van de school bekijkt of de ondersteuningsvraag terecht is. Kan de trajectbegeleider zelf met adviezen de school dienen of is er een psychodiagnostisch onderzoek nodig door de orthopedagogen. Als er een verzoek voor ambulante begeleiding wordt ingediend dan wordt afhankelijk van de hulpvraag één van de ambulant begeleiders ingezet.

 

Alles over passend onderwijs

Mocht u meer willen weten over Passend Onderwijs, dan verwijzen we u naar de landelijke website www.passendonderwijs.nl

Aanmelden. Hoe werkt dat?

Leerlingen kunnen worden aangemeld bij de Commissie Arrangeren en Toewijzen van de afdeling waartoe de basisschool of de school voor speciaal onderwijs behoort.

U kunt hierover meer informatie krijgen bij de coördinator van de afdeling.

Veld, Vaart & Vecht

Postadres Samenwerkingsverband PO Veld Vaart & Vecht:
Postbus 277, 7770 AG Hardenberg

Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht.
Alle rechten voorbehouden.
Copyright © 2021
Ontwerp Jeroen Westera