Skip to main content

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

Visie en missie

Doelstelling.
Het samenwerkingsverband wil een effectieve onderwijsstructuur realiseren die het mogelijk maakt dat elke leerling het onderwijs krijgt dat een ononderbroken ontwikkeling mogelijk maakt. De binnen het samenwerkingsverband samenwerkende schoolbesturen primair en speciaal onderwijs zorgen hiertoe vanuit hun eigen én gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling uit de regio.

Uitgangspunten.
Aansluitend op de doelstelling hanteert het samenwerkingsverband voor de vormgeving van Passend onderwijs de volgende uitgangspunten:

Het uiteindelijke doel is om zo veel mogelijk leerlingen onderwijs te bieden binnen de reguliere basisscholen. Sommige leerlingen met extra onderwijsbehoeften zijn evenwel aangewezen op speciale voorzieningen. Bij keuzes omtrent plaatsing van leerlingen geldt onverkort ‘gewoon, geïntegreerd waar het kan, speciaal waar het moet’.

Het onderwijscontinuüm is zo ingericht dat er voor ieder leerling optimale kansen zijn zich te ontwikkelen conform zijn/haar mogelijkheden. Daarbij wordt recht gedaan aan het principe dat iedere leerling, met of zonder extra onderwijsbehoeften, recht heeft op onderwijs van goede kwaliteit, thuisnabij.

Wanneer voor de leerling extra ondersteuning nodig is, gebeurt dit volgens de principes:
  • zo snel mogelijk,
  • zo licht mogelijk,
  • zo kort mogelijk,
  • zo dichtbij mogelijk

De onderwijsbehoeften van de leerling zijn hierbij altijd leidend.

Bij de vormgeving van extra ondersteuning is de afgelopen tijd een omslag ingezet die krachtig doorgezet zal worden: van curatief naar preventief, van indiceren naar arrangeren, van sectoraal naar intersectoraal.

Op alle niveaus - basisschool, externe ondersteuners (zoals de orthopedagoog), (toe leiding naar) speciale voorzieningen - wordt gewerkt volgens de principes van handelingsgericht werken:
  • De leerkracht stemt af op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen en kiest voor een concretisering die ambitieus én uitvoerbaar is.
  • De ouders van de leerling worden als partner betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.
  • (Externe) specialisten rondom de klas stemmen af op de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht.

Om een leerling optimale ontwikkelingskansen te kunnen bieden wordt waar zinvol nauw samengewerkt met zorgpartners. De samenwerking richt zich op afstemming en aansluiting, met als ambitie: één kind, één gezin, één plan.

Het samenwerkingsverband kiest voor een lichte organisatiestructuur met zo weinig mogelijk overhead op het niveau van het samenwerkingsverband. Taken en verantwoordelijkheden die voortkomen uit de Wet Passend onderwijs worden – functioneel - steeds op een zo laag mogelijk niveau neergelegd. Ook de middelen worden zo laag mogelijk neergelegd, met de bedoeling dat de gelden zo veel mogelijk ingezet worden ten behoeve van het primaire proces, zo dicht mogelijk rond kind en leerkracht.

Schoolbesturen hebben een ruime mate van autonomie ten aanzien van de realisering van Passend onderwijs op bestuurs- en schoolniveau. Daarbij is de inhoud van het Ondersteuningsplan overigens steeds kaderstellend.