Skip to main content

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Marienberg, Ommen en Slagharen

Expertise

Om de scholen te ondersteunen bij het onderwijs aan leerlingen met aanvullende onderwijsbehoeften zijn binnen afdeling Slagharen collegiaal consulenten (cc’ers) , ambulant begeleiders speciaal onderwijs (ab’ers) en orthopedagogen beschikbaar.

Wanneer de school de hulp van een van deze deskundigen wil inroepen gebeurt dat altijd in overleg met de ouders. Ouders geven schriftelijk toestemming voor de inzet van collegiaal consulent, ambulant begeleider en/of orthopedagoog.

Alle externe deskundigen werken vraaggestuurd en handelingsgericht. De school bepaalt welke deskundige ze wil inzetten. Bij twijfel kan afgestemd worden met de afdelingscoördinator. Cc’ers, ab’ers en orthopedagogen werken regelmatig samen rond een specifieke hulpvraag. Daarbij blijft de ib’er de rol van regisseur houden.
Cc’ers, ab’ers en orthopedagogen hebben enkele keren per jaar een gezamenlijk werkoverleg.

Collegiaal consulenten
De collegiaal consulenten (cc’ers) zijn werkzaam op één van de scholen binnen de afdeling en zijn één of enkele dagdelen per week beschikbaar voor vragen vanuit de scholen. De collegiale consulenten hebben een brede expertise waar het gaat om de begeleiding van kinderen met aanvulende onderwijsbehoeften en zijn allen geschoold als beedcoach (video-interactie-bgeleiding). Daarnaast is binnen het team van cc’ers specifieke expertise beschikbaar op met name het gebied van spraak-taalontwikkeling, taal-lezen (waaronder dyslexie) leer- en gedragsproblemen, moeilijk lerende kinderen, hoogbegaafdheid. De cc’ers zijn gecertificeerd beeldcoach.

De cc’ers zijn:
 • Mevr. Hanneke van der Wal
 • Mevr. Mandy Mannes
 • Mevr. Nicole Stroeve

Ambulante begeleiders
Er zijn vaste ambulant begeleiders (ab’ers) vanuit het speciaal onderwijs gekoppeld aan afdeling Slagharen met expertise op het gebied van gedrag, van zeer moeilijk lerende kinderen en van kinderen met aanvullende onderwijsbehoeften als gevolg van lichamelijk-motorische problematiek.

Alle scholen kunnen rechtstreeks een beroep doen op de ab’ers. De ab’ers werken op een vergelijkbare manier als de cc’ers.

Voor de volledigheid het volgende:
 • Bij alle leerlingen die voor augustus 2014 een rugzakje hadden is de ab’er betrokken. School en ab’er maken in samenspraak met de ouders van de betreffende leerling afspraken over de inzet van de ab’er.
 • De school is verantwoordelijk voor de contacten met de ouders. De ab’er zal bij (sommige) oudergesprekken aanwezig zijn, aanwezig zijn bij, maar onderhoudt niet zelfstandig contact met ouders.
 • De ab’ers worden volledig vraaggericht ingezet. Steeds bekijken school en ab’er samen naar ‘wat is er nodig, voor deze leerling, in deze groep, voor deze leerkracht’. (Wettelijke verplichtingen voor de inzet van een ab’er zijn niet meer aan de orde sinds augustus 2014.)
 • De ab’er werkt in principe niet met kinderen. In sommige gevallen kan ervoor gekozen dat de ab’er gedurende een korte periode en met specifieke doelen met een groepje kinderen werkt.

Voor ieder type speciaal onderwijs is er één ab’er eerste aanspreekpunt / contactpersoon.

De contactpersonen zijn:
 • Mevr. Corinne Blom (voor vragen rond gedrag)
 • Mevr. Marjon Vogelzang (voor vragen rond zeer moeilijk lerende kinderen - Boslust)
 • Mevr. Alie ter Haar (voor vragen rond lichamelijk motorische beperkingen - De Twijn)
Orthopedagogen
Aan iedere school is een orthopedagoog verbonden die in dienst is van het eigen schoolbestuur.

Dit zijn:
 • Voor de scholen van Arcade: mevr. Mariska van der Velde en mevr. Marloes Epping
 • Voor de scholen van Catent: mevr. Sanne Roerink en mevr. Maaike de Waal
 • Voor de school van Twenterand: mevr. Esther Geerke Goos
Andere externe deskundigen
Naast de hierboven genoemde specialismen kunnen de scholen onder meer een beroep doen op de expertise van:
 • Kentalis (expertise op het gebied van Taalontwikkelingsstoornissen en gehoorproblemen)
 • Bartimeus en Viso (expertise op het gebied van slechtziendheid en blindheid)
 • Waterlelie (expertise op het gebied van epilepsie)
 • Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen

Alle scholen beschikken over de contactgegevens van alle bovengenoemde externe deskundigen en instanties.